RSS

>DO’A

19 Okt

>Do’a
1.Do’a Nabi IBRAHIM AS
AL BAQARAH (2) : 126-129
126. Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: “Ya Tuhanku, Jadikanlah negeri ini, negeri
yang aman sentosa, dan berikanlah rezki dari buah-buahan kepada penduduknya yang
beriman diantara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman: “Dan
kepada orang yang kafirpun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia
menjalani siksa neraka dan Itulah seburuk-buruk tempat kembali”.
127. Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah
bersama Ismail (seraya berdoa): “Ya Tuhan Kami terimalah daripada Kami (amalan
kami), Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”.
128. Ya Tuhan Kami, Jadikanlah Kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau
dan (jadikanlah) diantara anak cucu Kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau dan
tunjukkanlah kepada Kami cara-cara dan tempat-tempat ibadat haji Kami, dan terimalah
taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Penerima taubat lagi Maha
Penyayang.
129. Ya Tuhan Kami, utuslah untuk mereka sesorang Rasul dari kalangan mereka, yang
akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka
Al kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan mereka.
Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.
2.Do’a mohon kebaikan dunia&akhirat
AL BAQARAH (2) : 200-201
200. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, Maka berdzikirlah dengan
menyebut Allah, sebagaimana kamu menyebut-nyebut (membangga-banggakan) nenek
moyangmu[126], atau (bahkan) berdzikirlah lebih banyak dari itu. Maka di antara
manusia ada orang yang bendoa: “Ya Tuhan Kami, berilah Kami (kebaikan) di dunia”,
dan Tiadalah baginya bahagian (yang menyenangkan) di akhirat.
201. Dan di antara mereka ada orang yang bendoa: “Ya Tuhan Kami, berilah Kami
kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah Kami dari siksa neraka”[127].
[126] Adalah menjadi kebiasaan orang-orang Arab Jahiliyah setelah menunaikan haji
lalu Bermegah-megahan tentang kebesaran nenek moyangnya. setelah ayat ini
diturunkan Maka memegah-megahkan nenek moyangnya itu diganti dengan dzikir
kepada Allah.
[127] Inilah doa yang sebaik-baiknya bagi seorang Muslim.
3.Do’a Thalut (mohon kesabaran&kokohmya pendirian)
AL BAQARAH (2) : 250
250. Tatkala Jalut dan tentaranya telah nampak oleh mereka, merekapun (Thalut dan
tentaranya) berdoa: “Ya Tuhan Kami, tuangkanlah kesabaran atas diri Kami, dan
kokohkanlah pendirian Kami dan tolonglah Kami terhadap orang-orang kafir.”
4.AYAT KURSI
AL BAQARAH (2) : 255
255. Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia yang hidup kekal
lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur.
Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. tiada yang dapat memberi syafa’at di
sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di
belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa
yang dikehendaki-Nya. Kursi[161] Allah meliputi langit dan bumi. dan Allah tidak
merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.
[161] Kursi dalam ayat ini oleh sebagian mufassirin diartikan dengan ilmu Allah dan ada
pula yang mengartikan dengan kekuasaan-Nya.
5.Do’a mohon ampunan
AL BAQARAH (2) : 285-286
285. Rasul telah beriman kepada Al Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya,
demikian pula orang-orang yang beriman. semuanya beriman kepada Allah, malaikat-
malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. (mereka mengatakan): “Kami tidak
membeda-bedakan antara seseorangpun (dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya”, dan
mereka mengatakan: “Kami dengar dan Kami taat.” (mereka berdoa): “Ampunilah Kami
Ya Tuhan Kami dan kepada Engkaulah tempat kembali.”
286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia
mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari
kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): “Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau
hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau
bebankan kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-
orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa
yang tak sanggup Kami memikulnya. beri ma’aflah kami; ampunilah kami; dan
rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang
kafir.”
6.Do’a mohon terhindar dari kesesatan, mohon petunjuk&rahmat
ALI ‘IMRAN (3) : 8-9
8. (mereka berdoa): “Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau jadikan hati Kami condong
kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada Kami, dan karuniakanlah
kepada Kami rahmat dari sisi Engkau; karena Sesungguhnya Engkau-lah Maha pemberi
(karunia)”.
9. “Ya Tuhan Kami, Sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk (menerima
pembalasan pada) hari yang tak ada keraguan padanya”. Sesungguhnya Allah tidak
menyalahi janji.
7.Do’a mohon ampunan
ALI ‘IMRAN (3) : 16
16. (yaitu) orang-orang yang berdoa: Ya Tuhan Kami, Sesungguhnya Kami telah
beriman, Maka ampunilah segala dosa Kami dan peliharalah Kami dari siksa neraka,”
8.Do’a dzikir (bukti dari kekuasaan&kebenaran 4JJI SWT)
ALI ‘IMRAN (3) : 26-27
26. Katakanlah: “Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan
kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang
Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau
hinakan orang yang Engkau kehendaki. di tangan Engkaulah segala kebajikan.
Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.
27. Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan siang ke dalam
malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati
dari yang hidup[191]. dan Engkau beri rezki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab
(batas)”.
[191] Sebagian mufassirin memberi misal untuk ayat ini dengan mengeluarkan anak
ayam dari telur, dan telur dari ayam. dan dapat juga diartikan bahwa pergiliran
kekuasaan diantara bangsa-bangsa dan timbul tenggelamnya sesuatu umat adalah
menurut hukum Allah.
9.Do’a istri ‘IMRAN
ALI ‘IMRAN (3) : 36
36. Maka tatkala isteri ‘Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: “Ya Tuhanku,
sesunguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan; dan Allah lebih mengetahui
apa yang dilahirkannya itu; dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan.
Sesungguhnya aku telah menamai Dia Maryam dan aku mohon perlindungan untuknya
serta anak-anak keturunannya kepada (pemeliharaan) Engkau daripada syaitan yang
terkutuk.”
10.Do’a Nabi ZAKARIA AS
ALI ‘IMRAN (3) : 38
38. Di sanalah Zakariya mendoa kepada Tuhannya seraya berkata: “Ya Tuhanku, berilah
aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar
doa”.
11.Do’a mohon dimasukkan ke dalam golongan orang yang menjadi saksi
ke-Esa-an 4JJI SWT
ALI ‘IMRAN (3) : 53
53. Ya Tuhan Kami, Kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan dan
telah Kami ikuti rasul, karena itu masukanlah Kami ke dalam golongan orang-orang
yang menjadi saksi (tentang keesaan Allah)”.
12.Do’a mohon ampunan
ALI ‘IMRAN (3) : 147
147. Tidak ada doa mereka selain ucapan: “Ya Tuhan Kami, ampunilah dosa-dosa Kami
dan tindakan-tindakan Kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami[235] dan
tetapkanlah pendirian Kami, dan tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir”.
[235] Yaitu melampaui batas-batas hukum yang telah ditetapkan Allah s.w.t.
13.Do’a mohon pertolongan kepada 4JJI SWT
ALI ‘IMRAN (3) : 173
173. (yaitu) orang-orang (yang mentaati Allah dan Rasul) yang kepada mereka ada
orang-orang yang mengatakan: “Sesungguhnya manusia[250] telah mengumpulkan
pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka”, Maka Perkataan
itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab: “Cukuplah Allah menjadi
penolong Kami dan Allah adalah Sebaik-baik Pelindung”.
[250] Maksudnya: orang Quraisy.
14.Do’a dzikir
ALI ‘IMRAN (3) : 190-194
190. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan
siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal,
191. (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam
keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya
berkata): “Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci
Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka.
192. Ya Tuhan Kami, Sesungguhnya Barangsiapa yang Engkau masukkan ke dalam
neraka, Maka sungguh telah Engkau hinakan ia, dan tidak ada bagi orang-orang yang
zalim seorang penolongpun.
193. Ya Tuhan Kami, Sesungguhnya Kami mendengar (seruan) yang menyeru kepada
iman, (yaitu): “Berimanlah kamu kepada Tuhanmu”, Maka Kamipun beriman. Ya Tuhan
Kami, ampunilah bagi Kami dosa-dosa Kami dan hapuskanlah dari Kami kesalahan-
kesalahan Kami, dan wafatkanlah Kami beserta orang-orang yang banyak berbakti.
194. Ya Tuhan Kami, berilah Kami apa yang telah Engkau janjikan kepada Kami
dengan perantaraan Rasul-rasul Engkau. dan janganlah Engkau hinakan Kami di hari
kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji.”
15.Do’a mohon pertolongan&perlindungan kepada 4JJI SWT
AN NISAA’ (4) : 75
75. Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang
lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa: “Ya
Tuhan Kami, keluarkanlah Kami dari negeri ini (Mekah) yang zalim penduduknya dan
berilah Kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah Kami penolong dari sisi Engkau!”.
16.Do’a mohon dimasukkan ke dalam golongan orang yang menjadi saksi
Kebenaran Qur’an&Ke-Nabi-an MUHAMMAD SAW
AL MAA’IDAH (5) : 83
83. Dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul
(Muhammad), kamu Lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran
(Al Quran) yang telah mereka ketahui (dari Kitab-Kitab mereka sendiri); seraya berkata:
“Ya Tuhan Kami, Kami telah beriman, Maka catatlah Kami bersama orang-orang yang
menjadi saksi (atas kebenaran Al Quran dan kenabian Muhammad s.a.w.).
17.Do’a mohon rezeki
AL MAA-’IDAH (5) : 114
114. Isa putera Maryam berdoa: “Ya Tuhan Kami turunkanlah kiranya kepada Kami
suatu hidangan dari langit (yang hari turunnya) akan menjadi hari raya bagi Kami Yaitu
orang-orang yang bersama Kami dan yang datang sesudah Kami, dan menjadi tanda
bagi kekuasaan Engkau; beri rzekilah Kami, dan Engkaulah pemberi rezki yang paling
Utama”.
18.Do’a syukur nikmat
AL AN’AAM (6) : 63
63. Katakanlah: “Siapakah yang dapat menyelamatkan kamu dari bencana di darat dan
di laut, yang kamu berdoa kepada-Nya dengan rendah diri dengan suara yang lembut
(dengan mengatakan: “Sesungguhnya jika Dia menyelamatkan Kami dari (bencana) ini,
tentulah Kami menjadi orang-orang yang bersyukur””.
19.Do’a mohon ampunan
AL A’RAAF (7) : 23
23. Keduanya berkata: “Ya Tuhan Kami, Kami telah Menganiaya diri Kami sendiri, dan
jika Engkau tidak mengampuni Kami dan memberi rahmat kepada Kami, niscaya
pastilah Kami Termasuk orang-orang yang merugi.
20.Do’a mohon terhindar dari orang2 dholim
AL A’RAAF (7) : 47
47. Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata:
“Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau tempatkan Kami bersama-sama orang-orang yang
zalim itu”.
21.Do’a mohon kesabaran&khusnul khotimah
AL A’RAAF (7) : 126
126. Dan kamu tidak menyalahkan Kami, melainkan karena Kami telah beriman kepada
ayat-ayat Tuhan Kami ketika ayat-ayat itu datang kepada kami”. (mereka berdoa): “Ya
Tuhan Kami, Limpahkanlah kesabaran kepada Kami dan wafatkanlah Kami dalam
Keadaan berserah diri (kepada-Mu)”.
22.Do’a Nabi MUSA AS
AL A’RAAF (7) : 151
151. Musa berdoa: “Ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku dan masukkanlah Kami
ke dalam rahmat Engkau, dan Engkau adalah Maha Penyayang di antara Para
Penyayang”.
23.Do’a mohon anak/ keturunan yang sholeh
AL A’RAAF (7) : 189
189. Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia
menciptakan isterinya, agar Dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya,
isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah Dia merasa ringan
(Beberapa waktu). kemudian tatkala Dia merasa berat, keduanya (suami-isteri)
bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: “Sesungguhnya jika Engkau
memberi Kami anak yang saleh, tentulah Kami terraasuk orang-orang yang bersyukur”.
24.Do’a mohon keselamatan
YUNUS (10) : 22
22. Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan, (berlayar) di lautan.
sehingga apabila kamu berada di dalam bahtera, dan meluncurlah bahtera itu membawa
orang-orang yang ada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik, dan mereka
bergembira karenanya, datanglah angin badai, dan (apabila) gelombang dari segenap
penjuru menimpanya, dan mereka yakin bahwa mereka telah terkepung (bahaya), Maka
mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya semata-mata.
(mereka berkata): “Sesungguhnya jika Engkau menyelamatkan Kami dari bahaya ini,
pastilah Kami akan Termasuk orang-orang yang bersyukur”.
25.Do’a mohon terhindar dari bahaya fitnah&tipu daya
YUNUS (10) : 85-86
85. Lalu mereka berkata: “Kepada Allahlah Kami bertawakkal! Ya Tuhan kami;
janganlah Engkau jadikan Kami sasaran fitnah bagi kaum yang’zalim,
86. Dan selamatkanlah Kami dengan rahmat Engkau dari (tipu daya) orang-orang yang
kafir.”
26.Do’a Nabi MUSA AS
Yunus (10) : 88
88. Musa berkata: “Ya Tuhan Kami, Sesungguhnya Engkau telah memberi kepada
Fir’aun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan
dunia, Ya Tuhan Kami – akibatnya mereka menyesatkan (manusia) dari jalan Engkau.
Ya Tuhan Kami, binasakanlah harta benda mereka, dan kunci matilah hati mereka,
Maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih.”
27.Do’a Nabi NUH AS
HUUD (11) : 47
47. Nuh berkata: Ya Tuhanku, Sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari
memohon kepada Engkau sesuatu yang aku tiada mengetahui (hakekat)nya. dan
Sekiranya Engkau tidak memberi ampun kepadaKu, dan (tidak) menaruh belas kasihan
kepadaKu, niscaya aku akan Termasuk orang-orang yang merugi.”
28.Do’a Nabi YUSUF AS
YUSUF (12) : 101
101. Ya Tuhanku, Sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebahagian
kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebahagian ta’bir mimpi. (ya Tuhan) Pencipta
langit dan bumi. Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat, wafatkanlah aku dalam
Keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang saleh.
29.Do’a Nabi IBRAHIM AS
IBRAHIM (14) : 35-41
35. Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berkata: “Ya Tuhanku, Jadikanlah negeri ini (Mekah),
negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah
berhala-berhala.
36. Ya Tuhanku, Sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan
daripada manusia, Maka Barangsiapa yang mengikutiku, Maka Sesungguhnya orang itu
Termasuk golonganku, dan Barangsiapa yang mendurhakai Aku, Maka Sesungguhnya
Engkau, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
37. Ya Tuhan Kami, Sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di
lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau (Baitullah) yang
dihormati, Ya Tuhan Kami (yang demikian itu) agar mereka mendirikan shalat, Maka
Jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezkilah mereka
dari buah-buahan, Mudah-mudahan mereka bersyukur.
38. Ya Tuhan Kami, Sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang Kami sembunyikan
dan apa yang Kami lahirkan; dan tidak ada sesuatupun yang tersembunyi bagi Allah,
baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit.
39. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tua (ku) Ismail
dan Ishaq. Sesungguhnya Tuhanku, benar-benar Maha mendengar (memperkenankan)
doa.
40. Ya Tuhanku, Jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan
shalat, Ya Tuhan Kami, perkenankanlah doaku.
41. Ya Tuhan Kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapaku dan sekalian orang-orang
mukmin pada hari terjadinya hisab (hari kiamat)”.
30.Do’a mohon kebaikan untuk ke-2 orang tua kita
AL ISRAA’ (17) : 24
24. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan
ucapkanlah: “Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua
telah mendidik aku waktu kecil”.
31.Do’a mohon di masukkan ke dalam golongan yang benar
AL ISRAA’ (17) : 80
80. Dan Katakanlah: “Ya Tuhan-ku, masukkanlah aku secara masuk yang benar dan
keluarkanlah (pula) aku secara keluar yang benar dan berikanlah kepadaku dari sisi
Engkau kekuasaan yang menolong[866].
[866] Maksudnya: memohon kepada Allah supaya kita memasuki suatu ibadah dan
selesai daripadanya dengan niat yang baik dan penuh keikhlasan serta bersih dari ria dan
dari sesuatu yang merusakkan pahala. ayat ini juga mengisyaratkan kepada Nabi supaya
berhijrah dari Mekah ke Madinah. dan ada juga yang menafsirkan: memohon kepada
Allah s.w.t. supaya kita memasuki kubur dengan baik dan keluar daripadanya waktu
hari-hari berbangkit dengan baik pula.
32.Do’a atau ucapan ketika kita menerima nikmat dari 4JJI SWT
Al Kahfi (18) : 39
39. Dan mengapa kamu tidak mengatakan waktu kamu memasuki kebunmu
“maasyaallaah, laa quwwata illaa billaah (sungguh atas kehendak Allah semua ini
terwujud, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah). Sekiranya kamu anggap
aku lebih sedikit darimu dalam hal harta dan keturunan,
Surat ini menjadi dasar pengucapan syukur kpd 4JJI jika :
Ketika kita bersedekah, membelanja, atau mengeluarkankan harta, do’anya : “alhamdu
4JJ robbil ‘alamiin”
Dan ketika kita menerima nikmat (berupa rizki dari 4JJI melalui pemberian dari orang
lain), do’anya : “maasyaallaah, laa quwwata illaa billaah”
33.Do’a Nabi ZAKARIA
MARYAM (19) : 3-6
3. Yaitu tatkala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut.
4. Ia berkata “Ya Tuhanku, Sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah
ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, Ya
Tuhanku.
5. Dan Sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku[898] sepeninggalku, sedang
isteriku adalah seorang yang mandul, Maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang
putera,
6. Yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Ya’qub; dan Jadikanlah
ia, Ya Tuhanku, seorang yang diridhai”.
[898] Yang dimaksud oleh Zakaria dengan mawali ialah orang-orang yang akan
mengendalikan dan melanjutkan urusannya sepeninggalnya.Yang dikhawatirkan Zakaria
ialah kalau mereka tidak dapat melaksanakan urusan itu dengan baik, karena tidak
seorangpun diantara mereka yang dapat dipercayainva, oleh sebab itu Dia meminta
dianugerahi seorang anak.
34.Do’a MARYAM, ibu dari Nabi Isa AS
MARYAM (19) : 18
18. Maryam berkata: “Sesungguhnya aku berlindung dari padamu kepada Tuhan yang
Maha pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa”.
35.Do’a Nabi IBRAHIM AS
MARYAM (19) : 47
47. Berkata Ibrahim: “Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu, aku akan
memintakan ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku.
36.Do’a Nabi MUSA AS
THAA-HAA (20) : 25-35
25. Berkata Musa: “Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku[915],
26. Dan mudahkanlah untukku urusanku,
27. Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku,
28. Supaya mereka mengerti perkataanku,
29. Dan Jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku,
30. (yaitu) Harun, saudaraku,
31. Teguhkanlah dengan Dia kekuatanku,
32. Dan jadikankanlah Dia sekutu dalam urusanku,
33. Supaya Kami banyak bertasbih kepada Engkau,
34. Dan banyak mengingat Engkau.
35. Sesungguhnya Engkau adalah Maha melihat (keadaan) kami”.
[915] Nabi Musa a.s. memohon kepada Allah agar dadanya dilapangkan untuk
menghadapi Fir’aun yang terkenal sebagai seorang raja yang kejam.
37.Do’a Nabi AYYUB AS
AL ANBIYAA’ (21) : 83
83. Dan (ingatlah kisah) Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya: “(Ya Tuhanku),
Sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha
Penyayang di antara semua Penyayang”.
38.Do’a Nabi Yunus ketika di dalam perut ikan
AL ANBIYAA’ (21) : 87
87. Dan (ingatlah kisah) Dzun Nun (Yunus), ketika ia pergi dalam Keadaan marah, lalu ia menyangka
bahwa Kami tidak akan mempersempitnya (menyulitkannya), Maka ia menyeru dalam Keadaan yang
sangat gelap[967]: “Bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau, Sesungguhnya aku
adalah Termasuk orang-orang yang zalim.”
[967] Yang dimaksud dengan Keadaan yang sangat gelap ialah didalam perut ikan, di dalam laut dan di
malam hari.
39.Do’a Nabi ZAKARIA AS
AL ANBIYAA’ (21) : 89
89. Dan (ingatlah kisah) Zakaria, tatkala ia menyeru Tuhannya: “Ya Tuhanku janganlah
Engkau membiarkan aku hidup seorang diri[968] dan Engkaulah waris yang paling
Baik[969].
[968] Maksudnya: tidak mempunyai keturunan yang mewarisi
[969] Maksudnya: andaikata Tuhan tidak mengabulkan doanya, Yakni memberi
keturunan, Zakaria menyerahkan dirinya kepada Tuhan, sebab Tuhan adalah waris yang
paling baik.
40.Do’a Nabi MUHAMMAD SAW
AL ANBIYAA’ (21) : 112
112. (Muhammad) berkata: “Ya Tuhanku, berilah keputusan dengan adil[975]. dan
Tuhan Kami ialah Tuhan yang Maha Pemurah lagi yang dimohonkan pertolongan-Nya
terhadap apa yang kamu katakan”.
[975] Yaitu antara Kami dengan ahli Mekah.
41.Do’a Nabi NUH AS
AL MU’MINUUN (23) : 26
26. Nuh berdoa: “Ya Tuhanku, tolonglah aku[996], karena mereka mendustakan aku.”
[996] Pertolongan yang dipermohonkan oleh Nuh kepada Allah ialah membinasakan
kaumnya sehabis-habisnya. Lihat selanjutnya surat Nuh ayat 26.
42.Do’a Nabi NUH AS
AL MU’MINUUN (23) : 28-29
28. Apabila kamu dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu,
Maka ucapkanlah: “Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan Kami dari orang-
orang yang zalim.”
29. Dan berdoalah: Ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan
Engkau adalah Sebaik-baik yang memberi tempat.”
43.Do’a mohon perlindungan dari godaan syaitan
AL MU’MINUUN (23) : 97-98
97. Dan Katakanlah: “Ya Tuhanku aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan
syaitan.
98. Dan aku berlindung (pula) kepada Engkau Ya Tuhanku, dari kedatangan mereka
kepadaku.”
44.Do’a mohon ampunan&rahmat 4JJI SWT
AL MU’MINUUN (23) : 109
109. Sesungguhnya, ada segolongan dari hamba-hamba-Ku berdoa (di dunia): “Ya
Tuhan Kami, Kami telah beriman, Maka ampunilah Kami dan berilah Kami rahmat dan
Engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik.
45.Do’a mohon ampunan&rahmat 4JJI SWT
AL MU’MINUUN (23) : 118
118. Dan Katakanlah: “Ya Tuhanku berilah ampun dan berilah rahmat, dan Engkau
adalah pemberi rahmat yang paling baik.”
46.Do’a mohon terhindar dari azab
AL FURQAAN (25) : 65
65. Dan orang-orang yang berkata: “Ya Tuhan Kami, jauhkan azab Jahannam dari Kami,
Sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal”.
47.Do’a mohon penyenang/penyejuk hati
AL FURQAAN (25) : 74
74. Dan orang orang yang berkata: “Ya Tuhan Kami, anugrahkanlah kepada Kami isteri-
isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami
imam bagi orang-orang yang bertakwa.
48.Do’a mohon di beri hikmah&di masukkan ke dalam golongan orang2 sholeh
ASY SYU’ARAA’(26) : 83-89
83. (Ibrahim berdoa): “Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku Hikmah dan masukkanlah aku
ke dalam golongan orang-orang yang saleh,
84. Dan Jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang (yang datang) Kemudian,
85. Dan Jadikanlah aku Termasuk orang-orang yang mempusakai surga yang penuh
kenikmatan,
86. Dan ampunilah bapakku, karena Sesungguhnya ia adalah Termasuk golongan orang-
orang yang sesat,
87. Dan janganlah Engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan,
88. (yaitu) di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna,
89. Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih,
49.Do’a Nabi NUH AS
ASY SYU’ARAA’(26): 117-118
117. Nuh berkata: “Ya Tuhanku, Sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku;
118. Maka itu adakanlah suatu keputusan antaraku dan antara mereka, dan
selamatkanlah aku dan orang-orang yang mukmin besertaku”.
50.Do’a Nabi LUTH AS
ASY SYU’ARAA’(26) : 169
169. (Luth berdoa): “Ya Tuhanku selamatkanlah aku beserta keluargaku dari (akibat)
perbuatan yang mereka kerjakan”.
51.Do’a Nabi SULAIMAN AS
AN NAML (27) : 19
19. Maka Dia tersenyum dengan tertawa karena (mendengar) Perkataan semut itu. dan
Dia berdoa: “Ya Tuhanku berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat mu yang
telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku dan untuk
mengerjakan amal saleh yang Engkau ridhai; dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu
ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh”.
52.Do’a Nabi MUSA AS
AL QASHASH (28) : 16
16. Musa mendoa: “Ya Tuhanku, Sesungguhnya aku telah Menganiaya diriku sendiri
karena itu ampunilah aku”. Maka Allah mengampuninya, Sesungguhnya Allah Dialah
yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
53.Do’a Nabi MUSA AS
AL QASHASH (28) : 21-22
21. Maka keluarlah Musa dari kota itu dengan rasa takut menunggu-nunggu[1117]
dengan khawatir, Dia berdoa: “Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang
zalim itu”.
22. Dan tatkala ia menghadap kejurusan negeri Mad-yan ia berdoa (lagi): “Mudah-
mudahan Tuhanku memimpinku ke jalan yang benar”.
[1117] Maksudnya: merasa sangat khawatir, kalau-kalau ada orang yang menyusul
untuk menangkapnya.
54.Do’a Nabi MUSA AS
AL QASHASH (28) : 24
24. Maka Musa memberi minum ternak itu untuk (menolong) keduanya, ke- mudian Dia
kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa: “Ya Tuhanku Sesungguhnya aku sangat
memerlukan sesuatu kebaikan[1118] yang Engkau turunkan kepadaku”.
[1118] Yang dimaksud dengan Khair (kebaikan) dalam ayat ini menurut sebagian besar
ahli tafsir ialah barang sedikit makanan.
55.Do’a Nabi LUTH AS
AL AL ‘ANKABUUT (29) : 30
30. Luth berdoa: “Ya Tuhanku, tolonglah aku (dengan menimpakan azab) atas kaum
yang berbuat kerusakan itu”.
56.Do’a Nabi IBRAHIM
ASH SHAAFFAAT (37) : 100
100. Ya Tuhanku, anugrahkanlah kepadaku (seorang anak) yang Termasuk orang-orang
yang saleh.
57.Do’a Nabi SULAIMAN AS
SHAAD (38) : 35
35. Ia berkata: “Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan
yang tidak dimiliki oleh seorang juapun sesudahku, Sesungguhnya Engkaulah yang
Maha Pemberi”.
58.Do’a Nabi AYYUB AS
SHAAD (38) : 41
41. Dan ingatlah akan hamba Kami Ayyub ketika ia menyeru Tuhan-nya:
“Sesungguhnya aku diganggu syaitan dengan kepayahan dan siksaan”.
59.Do’a mohon di beri keputusan yang baik
AZ ZUMAR (39) : 46
46. Katakanlah: “Wahai Allah, Pencipta langit dan bumi, yang mengetahui barang ghaib
dan yang nyata, Engkaulah yang memutuskan antara hamba-hamba-Mu tentang apa
yang selalu mereka memperselisihkannya.”
60.Do’a para malaikat kepada 4JJI SWT(tasbihnya para malaikat kepada 4JJI
SWT)
AL MU’MIN (40) : 7-9
7. (malaikat-malaikat) yang memikul ‘Arsy dan Malaikat yang berada di sekelilingnya
bertasbih memuji Tuhannya dan mereka beriman kepada-Nya serta memintakan ampun
bagi orang-orang yang beriman (seraya mengucapkan): “Ya Tuhan Kami, rahmat dan
ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang
bertaubat dan mengikuti jalan Engkau dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang
menyala-nyala,
8. Ya Tuhan Kami, dan masukkanlah mereka ke dalam syurga ‘Adn yang telah Engkau
janjikan kepada mereka dan orang-orang yang saleh di antara bapak-bapak mereka, dan
isteri-isteri mereka, dan keturunan mereka semua. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha
Perkasa lagi Maha Bijaksana,
9. Dan peliharalah mereka dari (balasan) kejahatan. dan orang-orang yang Engkau
pelihara dari (pembalasan) kejahatan pada hari itu Maka Sesungguhnya telah Engkau
anugerahkan rahmat kepadanya dan Itulah kemenangan yang besar”.
61.Do’a syukur nikmat
AZ ZUKHRUF (43) :13-14
13. Supaya kamu duduk di atas punggungnya kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu
apabila kamu telah duduk di atasnya; dan supaya kamu mengucapkan: “Maha suci
Tuhan yang telah menundukkan semua ini bagi Kami Padahal Kami sebelumnya tidak
mampu menguasainya,
14. Dan Sesungguhnya Kami akan kembali kepada Tuhan kami”.
62.Do’a syukur nikmat
AL AHQAAF (46) : 15
15. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu
bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan
susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan,
sehingga apabila Dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa:
“Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau
berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang
saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan)
kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya
aku Termasuk orang-orang yang berserah diri”.
63.Do’a Nabi NUH AS
AL QAMAR (54) : 10
10. Maka Dia mengadu kepada Tuhannya: “Bahwasanya aku ini adalah orang yang
dikalahkan, oleh sebab itu menangkanlah (aku).”
64.Do’a mohon ampunan
AL HASYR (59) : 10
10. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshor), mereka
berdoa: “Ya Rabb Kami, beri ampunlah Kami dan saudara-saudara Kami yang telah
beriman lebih dulu dari Kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam
hati Kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Rabb Kami, Sesungguhnya Engkau
Maha Penyantun lagi Maha Penyayang.”
65.Al-Asmaa’ul Husna
AL HASYR (59) : 22-24
22. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang ghaib dan yang
nyata, Dia-lah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
23. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja, yang Maha Suci, yang Maha
Sejahtera, yang Mengaruniakan Keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha
perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala Keagungan, Maha suci Allah dari apa
yang mereka persekutukan.
24. Dialah Allah yang Menciptakan, yang Mengadakan, yang membentuk Rupa, yang
mempunyai asmaaul Husna. bertasbih kepadanya apa yang di langit dan bumi. dan
Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
66.Do’a Nabi IBRAHIM AS
AL MUMTAHANAH(60) : 4-5
4. Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-
orang yang bersama dengan dia; ketika mereka berkata kepada kaum mereka:
“Sesungguhnya Kami berlepas diri daripada kamu dari daripada apa yang kamu sembah
selain Allah, Kami ingkari (kekafiran)mu dan telah nyata antara Kami dan kamu
permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah
saja. kecuali Perkataan Ibrahim kepada bapaknya[1470]: “Sesungguhnya aku akan
memohonkan ampunan bagi kamu dan aku tiada dapat menolak sesuatupun dari kamu
(siksaan) Allah”. (Ibrahim berkata): “Ya Tuhan Kami hanya kepada Engkaulah Kami
bertawakkal dan hanya kepada Engkaulah Kami bertaubat dan hanya kepada Engkaulah
Kami kembali.”
5. “Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau jadikan Kami (sasaran) fitnah bagi orang-orang
kafir. dan ampunilah Kami Ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha
Perkasa lagi Maha Bijaksana”.
[1470] Nabi Ibrahim pernah memintakan ampunan bagi bapaknya yang musyrik kepada
Allah : ini tidak boleh ditiru, karena Allah tidak membenarkan orang mukmin
memintakan ampunan untuk orang-orang kafir (Lihat surat An Nisa ayat 48).
67.Do’a mohon cahaya hati&mohon ampunan(petunjuk ke dalam hati)
AT TAHRIIM (66) : 8
8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuhaa
(taubat yang semurni-murninya). Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-
kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-
sungai, pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang
bersama dia; sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka,
sambil mereka mengatakan: “Ya Rabb Kami, sempurnakanlah bagi Kami cahaya Kami
dan ampunilah kami; Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.”
68.Do’a Nabi NUH AS
NUH (71) : 26
26. Nuh berkata: “Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorangpun di antara orang-
orang kafir itu tinggal di atas bumi.
69.Do’a mohon ampunan
NUH (71) : 28
28. Ya Tuhanku! ampunilah Aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahKu dengan
beriman dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan. dan janganlah Engkau
tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan”.

Iklan
 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Oktober 19, 2010 in Doa

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: